गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

पोखरा नेपाल

मन्त्रालयहरु


मन्त्रालय माननीय मन्त्री
ocmcm logo मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
खगराज अधिकारी
माननीय मुख्यमन्त्री
ocmcm logo विना विभागीय
हरि बहादुर चुमान
माननीय मन्त्री
ocmcm logo विना विभागीय
राजिव गुरुङ
माननीय मन्त्री