ocmcm logo
प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

ocmcm logo प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पोखरा नेपाल

कार्यक्षेत्र

क्र.स.

कार्य जिम्मेवारी

1.     

प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सम्बन्धी

2.     

प्रदेश भित्रको शासन व्यवस्थाको समान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन

3.     

प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन तथा कार्य सञ्चालन

4.     

प्रदेश सरकारको नीति, योजना तर्जुमा,स्वीकृति, कार्यान्वयन अनुगमन र मूल्याङ्कन

5.     

प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन नियमावली तर्जुमा र कार्यान्वयन

6.     

प्रदेश मन्त्रालयको कार्यको समन्वय, सुपरीवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन

7.     

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको प्रमाणीकरण, कार्यान्वयन र अनुगमन

8.     

प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा पेश हुने नियम र आदेशको तर्जुमा, स्वीकृति तथा प्रमाणीकरण

9.     

प्रदेश भित्रको राजनितिक, आर्थिक, सामाजिक, शान्ति सुव्यवस्था एवं प्रशासनिक गतिविधिहरुको अध्यावधिक जानकारी र सम्बोधन

10.   

मानव अधिकारको संरक्षण र प्रर्वद्धन

11.   

सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासन सुधार

12.   

संङ्घीय  संवैधानिक निकाय तथा आयोग, प्रदेश लोक सेवा आयोग, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग,  गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र गण्डकी विकास प्राधिकरण र अन्य संघीय, प्रादेशिक आयोग संग सम्पर्क र समन्वय

13.   

संघीय सरकारको स्वीकृति बमोजिम द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय स्तरमा भएका सन्धि, सम्झौता वा सहमति कार्यान्वयन

14.   

प्रदेश प्रमुखको निर्देशन कार्यान्वयन र प्रतिवेदन

15.   

प्रदेश संसदको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य सम्बन्धी

16.   

अन्तर प्रदेश परिषद्, अन्तर प्रदेश समन्वय,  प्रदेश समन्वय परिषद र संङ्घ तथा स्थानीय तहसँगको समन्वय र अन्तर्सम्बन्ध

17.   

प्रदेश स्तरका आयोग तथा निकायहरुको गठन एवम सञ्‍चालन र पदाधिकारीहरुको नियुक्ति एवं सेवा सुविधा सम्बन्धी नीति तथा कानूनको तर्जुमा र कार्यान्वयन

18.   

स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा, सुविधा सम्बन्धी, स्थानीय सेवा तथा कार्यालय व्यवस्था सम्बन्धी कानून तर्जुमा

19.   

निर्वाचन कार्यमा सहयोग र समन्वय

20.   

प्रदेशस्तरीय मानव संशाधन विकास योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन

21.   

प्रदेश निजामती सेवा र अन्य प्रदेश सरकारी सेवा सञ्‍चालन सम्बन्धी नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा एवं कार्यान्वयन, कर्मचारी प्रशासन र अभिलेख व्यवस्थापन

22.   

प्रदेशस्तरका सरकारी निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण, स्वीकृति र व्यवस्थापन परीक्षण

23.   

प्रदेशस्तरीय तालीम सम्बन्धी नीति, मापदण्ड निर्धारण, स्तरीकरण, तालीम सञ्‍चालन तथा राष्ट्रिय र प्रदेशस्तरीय तालीम केन्द्रसँग सम्पर्क एवं समन्वय

24.   

प्रदेशस्तरमा सार्वजनिक सेवा वितरणको न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण र सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्भेक्षण तथा सेवा प्रवाहको अनुगमन

25.   

प्रदेशको आवधिक योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र  प्रदेशको तथ्याङ्क व्यवस्थापन

26.   

राष्ट्रिय तथा अन्तरप्रदेश विकास आयोजनाको समन्वय र सशर्त अनुदानको सदुपयोग

27.   

प्रदेशको मध्यकालिन खर्च संरचना

28.   

दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्गन, समन्वय, सहजिकरण र स्रोत व्यवस्थापन  

सम्पर्क

प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

गण्डकी प्रदेश, पोखरा नेपाल

ईमेल: ocmcm.gandaki@gmail.com

वेबसाईट : https://ocmcm.gandaki.gov.np/

माननीय मुख्यमन्त्री

कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय