ocmcm logo
प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

सम्पर्क

प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

फोन: +९७७-०६१- ४६७६४८, ४६७६६४, ४६७६८३, ४६७८५१

फ्याक्सः +९७७-०६१- ४६७६६५

ईमेल: ocmcm@gandaki.gov.np, ocmcm.gandaki@gmail.com