गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

पोखरा नेपाल

प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
पोखरा नेपाल
फोन: +977-061- 467648, 467664, 467683, 467851
फ्याक्सः +977-061-467665
ईमेल: ocmcm@gandaki.gov.np, ocmcm.gandaki@gmail.com

कार्यालय भएकाे स्थान