ocmcm logo
प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु

मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु

नाम/शिर्षक विषय डाउनलोड
मन्त्रीपरिषद्को २०७९-०६-०६ र ०७ गतेको निर्णयहरू मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु
मन्त्रीपरिषद्को २०७९-०५-६, २० र २८ गतेको निर्णयहरू मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु
मन्त्रीपरिषद्को २०७९-०४-११, १६, २३ र ३० गतेको निर्णयहरू मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु
मिति २०७९-०३-०१ र २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयहरु मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु
मिति २०७९-०२-२४ र ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयहरु मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु
मिति २०७९-०२-०५ र १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयहरु मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु
मिति २०७८-१२-०८, १८, २४ र २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयहरु मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु
मिति २०७८-११-०३, ०९, १६ र ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयहरु मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु
मिति २०७८-१०-०३, १० र २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयहरु मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु
मिति २०७८-०९-१९ र २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयहरु मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु
मन्त्रीपरिषद्को २०७८-०८-२० र २०७८-०९-१२ गतेको निर्णयहरू मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु
मिति २०७८-०८-०८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयहरु मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु
मिति २०७८-०७-०३, ०८, १५ र २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयहरु मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु
मन्त्रीपरिषद्को २०७८-०६-२० र २५ गतेको निर्णय मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु
मिति २०७८-०६-१३ गतेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णय मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु
मिति २०७८-०६-०४ गतेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णय मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु
मिति २०७८-०५-१५, २१ र ३० गतेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णय मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु
मिति २०७८-०४-२५, ३२ र भाद्र ७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयहरु मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु
मिति २०७८-०४-०६, ११ र १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयहरु मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु
मिति २०७८-०३-२४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयहरु मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु
मिति २०७८-०३-२० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयहरु मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु
मिति २०७८-०३-०१ र ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयहरु मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु
मिति २०७८-०२-३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयहरु मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु
मिति २०७८-०२-१५ र २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयहरु मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु
मिति २०७८-०२-११ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयहरु मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु
जम्मा १५३ मा १ देखि २५ सम्म