गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

पोखरा नेपाल

मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु


जम्मा १५७ मा १२६ देखि १५० सम्म