गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

पोखरा नेपाल

वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम


रद्द गर्नुहोस्