गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

पोखरा नेपाल

माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको सल्लाहकार तथा अन्य पदमा नियुक्त पदाधिकारीहरु


सि.नं. पद नामथर मोबाइल नं.
१. राजनीतिक सल्लाहकार    
२. प्रेस संयोजक    
३. स्वकीय सचिव    
४. स्वकीय सचिव (सहायकस्तर)