गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

पोखरा नेपाल

लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण कार्यक्रमको लागि सूचिकृत गरिएको सूचनालोककल्याणकारी विज्ञापनहरुः

विज्ञापन १

विज्ञापन २

Download: लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण कार्यक्रमको लागि सूचिकृत गरिएको सूचना