ocmcm logo
प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

सचिव बैठकका निर्णयहरु

सचिव बैठकका निर्णयहरु

नाम/शिर्षक विषय डाउनलोड
मिति २०७८-११-०५ गतेको सचिव बैठकको निर्णयहरु सचिव बैठकका निर्णयहरु
मिति २०७८-१०-०५ गतेको सचिव बैठकको निर्णयहरु सचिव बैठकका निर्णयहरु
मिति २०७८-०९-२१ गतेको सचिव बैठकको निर्णयहरु सचिव बैठकका निर्णयहरु
मिति २०७८-०९-०५ गतेको सचिव बैठकको निर्णयहरु सचिव बैठकका निर्णयहरु
मिति २०७८/०८/०५ गतेको सचिव बैठकको निर्णयहरु सचिव बैठकका निर्णयहरु
मिति २०७८/०७/०५ गतेको सचिव बैठकको निर्णयहरु सचिव बैठकका निर्णयहरु
मिति २०७८/०६/०५ गतेको सचिव बैठकको निर्णयहरु सचिव बैठकका निर्णयहरु
मिति २०७८/०५/०४ र २७ गतेको सचिव बैठकको निर्णयहरु सचिव बैठकका निर्णयहरु
मिति २०७८/०४/१२ गतेको सचिव बैठकको निर्णयहरु सचिव बैठकका निर्णयहरु
मिति २०७८ साल वैशाख ५, जेष्ठ २, असार ४, असार २८ र श्रावण ५ गतेको सचिव बैठको निर्णय सचिव बैठकका निर्णयहरु
मिति २०७५/११/०५ गतेको सचिव बैठकको निर्णयहरु सचिव बैठकका निर्णयहरु
मिति २०७५/१०/०६ गतेको सचिव बैठकको निर्णयहरु सचिव बैठकका निर्णयहरु
मिति २०७५।०८।०५ गतेको सचिव बैठकको निर्णयहरु सचिव बैठकका निर्णयहरु
मिति २०७५।०७।१३ गतेको सचिव बैठकको निर्णयहरु सचिव बैठकका निर्णयहरु
मिति २०७५।०६।०५ गतेको सचिव बैठकको निर्णयहरु सचिव बैठकका निर्णयहरु
मिति २०७५।०५।२६ गतेको सचिव बैठकको निर्णयहरु सचिव बैठकका निर्णयहरु
मिति २०७५।०५।१४ गतेको सचिव बैठकको निर्णयहरु सचिव बैठकका निर्णयहरु
मिति २०७५।०५।०५ गतेको सचिव बैठकको निर्णयहरु सचिव बैठकका निर्णयहरु
मिति २०७५।०२।०४ गतेको सचिव बैठकको निर्णयहरु सचिव बैठकका निर्णयहरु
मिति २०७५।०९।१० गतेको सचिव बैठकको निर्णयहरु सचिव बैठकका निर्णयहरु
मिति २०७५।०१।०६ गतेको सचिव बैठकको निर्णयहरु सचिव बैठकका निर्णयहरु
मिति २०७४।१२।०९ गतेको सचिव बैठकको निर्णयहरु सचिव बैठकका निर्णयहरु
विभिन्न मितिमा बसेका सचिव बैठकको निर्णयहरु सचिव बैठकका निर्णयहरु
जम्मा २३ मा १ देखि २३ सम्म