गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

पोखरा नेपाल

सचिव बैठकका निर्णयहरु


जम्मा ३७ मा २६ देखि ३७ सम्म