गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

पोखरा नेपाल

टुल्का कुमारी शर्मा
व्यक्तिगत विवरण
नाम टुल्का कुमारी शर्मा
पद सहायक स्तर पाचाै
मोवाइल 9840604329
ईमेल: tulkasharma123@gmail.com