गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

पोखरा नेपाल

विकास थापा मगर
व्यक्तिगत विवरण
नाम विकास थापा मगर
पद शाखा अधिकृत
मोवाइल 061-457648
ईमेल: ocmcm.gandaki@gmail.com