गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

पोखरा नेपाल

डिल बहादुर कामी
व्यक्तिगत विवरण
नाम डिल बहादुर कामी
पद सवारी चालक
मोवाइल 9826117714
ईमेल: sunardipak633@gmail.com