गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

पोखरा नेपाल

जीवन प्रसाद तिवारी
व्यक्तिगत विवरण
नाम जीवन प्रसाद तिवारी
पद सवारी चालक
मोवाइल 9846278539
ईमेल: tiwarijeevan71@gmail.com