गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

पोखरा नेपाल

मान बहादुर थापा मगर
व्यक्तिगत विवरण
नाम मान बहादुर थापा मगर
पद सवारी चालक
मोवाइल 9867376780
ईमेल: -