गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

पोखरा नेपाल

बढुवा सूचना नं. १००, स्थानीय स्वास्थ्य सेवा/हे.ई. समूह/पाँचौ तह (ज्येष्ठता) को सम्भाव्य उम्मेदवारको योग्यताक्रमDownload: बढुवा सूचना नं. १००, स्थानीय स्वास्थ्य सेवा/हे.ई. समूह/पाँचौ तह (ज्येष्ठता) को सम्भाव्य उम्मेदवारको योग्यताक्रम