गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

पोखरा नेपाल

बढुवा सूचना नं. ५४/२०८०-८१, स्थानीय इन्जिनियरिङ सेवा/सिभिल समूह/इन्जिनियर/सातौं तह (ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन) सम्भाव्य उम्मेदवारको योग्यताक्रमDownload: बढुवा सूचना नं. ५४/२०८०-८१, स्थानीय इन्जिनियरिङ सेवा/सिभिल समूह/इन्जिनियर/सातौं तह (ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन) सम्भाव्य उम्मेदवारको योग्यताक्रम