गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

पोखरा नेपाल

बढुवा सूचना नं. ५९ र ६४/२०८०-८१, स्थानीय शिक्षा सेवा/सातौं तह (ज्येष्ठता र कार्यक्षमता) को सम्भाव्य उम्मेदवारको योग्यताक्रमDownload: बढुवा सूचना नं. ५९ र ६४/२०८०-८१, स्थानीय शिक्षा सेवा/सातौं तह (ज्येष्ठता र कार्यक्षमता) को सम्भाव्य उम्मेदवारको योग्यताक्रम