गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

पोखरा नेपाल

बढुवा सूचना नं. २४/२०८०-८१, प्रदेश वन सेवा/जनरल फरेष्ट्री समूह/वरिष्ठ वन अधिकृत/नवौं तह (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन) सम्भाव्य उम्मेदवारको योग्यताक्रमDownload: बढुवा सूचना नं. २४/२०८०-८१, प्रदेश वन सेवा/जनरल फरेष्ट्री समूह/वरिष्ठ वन अधिकृत/नवौं तह (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन) सम्भाव्य उम्मेदवारको योग्यताक्रम