गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

पोखरा नेपाल

बढुवा सूचना नं. २५/२०८०-८१, प्रदेश शिक्षा सेवा/शिक्षा प्रशासन समूह/उपसचिव/नवौं तह (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन) सम्भाव्य उम्मेदवारको योग्यताक्रमDownload: बढुवा सूचना नं. २५/२०८०-८१, प्रदेश शिक्षा सेवा/शिक्षा प्रशासन समूह/उपसचिव/नवौं तह (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन) सम्भाव्य उम्मेदवारको योग्यताक्रम