गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

पोखरा नेपाल

बढुवा सूचना नं. ५/२०७९-८०, प्रदेश कृषि सेवा/लापोडेडे समूह/वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत/नवौं तह (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन) सम्भाव्य उम्मेदवारको संशोधित योग्यताक्रम


| General


Download: बढुवा सूचना नं. ५/२०७९-८०, प्रदेश कृषि सेवा/लापोडेडे समूह/वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत/नवौं तह (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन) सम्भाव्य उम्मेदवारको संशोधित योग्यताक्रम