गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

पोखरा नेपाल

बढुवा सूचना नं. ५/२०८०-८१, प्रदेश इन्जिनियरिङ सेवा/जनरल/स्यानिटरी/नवौं तह (कार्यक्षमता मूल्याङ्कन) सम्भाव्य उम्मेदवारको योग्यताक्रमDownload: बढुवा सूचना नं. ५/२०८०-८१, प्रदेश इन्जिनियरिङ सेवा/जनरल/स्यानिटरी/नवौं तह (कार्यक्षमता मूल्याङ्कन) सम्भाव्य उम्मेदवारको योग्यताक्रम