गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

पोखरा नेपाल

बढुवा सूचना नं. १०५-१०६/२०८०-८१ (कार्यक्षमता) स्थानीय प्रशासन सेवा/प्रशासन र लेखा समूह/पाँचौ तह/बरिष्ठ प्रशासन र लेखा सहायक पदको बढुवाको सूचना र योग्यताक्रम नामावलीDownload: बढुवा सूचना नं. १०५-१०६/२०८०-८१ (कार्यक्षमता) स्थानीय प्रशासन सेवा/प्रशासन र लेखा समूह/पाँचौ तह/बरिष्ठ प्रशासन र लेखा सहायक पदको बढुवाको सूचना र योग्यताक्रम नामावली