गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

पोखरा नेपाल

बढुवा सूचना नं. १०१/२०८०-८१ (कार्यक्षमता) स्थानीय इन्जिनियरिङ सेवा/सिभिल समूह/पाँचौ तह/सब-इन्जिनियर पदको बढुवाको सूचनाDownload: बढुवा सूचना नं. १०१/२०८०-८१ (कार्यक्षमता) स्थानीय इन्जिनियरिङ सेवा/सिभिल समूह/पाँचौ तह/सब-इन्जिनियर पदको बढुवाको सूचना