गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

पोखरा नेपाल

बढुवा सूचना नं. १०८-१११/२०८०-८१ (कार्यक्षमता) स्थानीय स्वास्थ्य सेवा/पाँचौ तह/विभिन्न पदको बढुवाको सूचना र योग्यताक्रम नामावलीDownload: बढुवा सूचना नं. १०८-१११/२०८०-८१ (कार्यक्षमता) स्थानीय स्वास्थ्य सेवा/पाँचौ तह/विभिन्न पदको बढुवाको सूचना र योग्यताक्रम नामावली