ocmcm logo
प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

व्यवसाय जीवन रक्षा कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७७ (चौथो संशोधन सहित)