गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

पोखरा नेपाल

आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ (दोस्रो संशोधन समेत मिलाइएको)आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ (दोस्रो संशोधन समेत मिलाइएको)

Download: आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ (दोस्रो संशोधन समेत मिलाइएको)