गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

पोखरा नेपाल

तनहूॅ,दमौलीमा भएको आगलागी सम्बन्धमा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्ती 2078।11।22तनहूॅ,दमौलीमा भएको आगलागी सम्बन्धमा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्ती 2078।11।22

Download: तनहूॅ,दमौलीमा भएको आगलागी सम्बन्धमा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्ती 2078।11।22