गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

पोखरा नेपाल

प्रदेश लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा प्रदेश निजामती सेवाको पदमा नियुक्त कर्मचारीले सिटरोल भर्ने सम्बन्धी सूचना !Download: प्रदेश लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा प्रदेश निजामती सेवाको पदमा नियुक्त कर्मचारीले सिटरोल भर्ने सम्बन्धी सूचना !