ocmcm logo
प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

नवप्रवर्तन साझेदारी कोष कार्नयान्वयन निदेशिका, २०७८