ocmcm logo
प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

LIVE: माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू हेलो मुख्यमन्त्री कक्षबाट 2075-11-30 गते साँझ 5-6 बजेसम्म