ocmcm logo
प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

हाल सम्म यस प्रदेशमा समायोजन भई आएका कर्मचारी पदस्थापन विवरण

हाल सम्म यस प्रदेशमा समायोजन भई आएका कर्मचारी पदस्थापन विवरणहाल सम्म यस प्रदेशमा समायोजन भई आएका  कर्मचारी पदस्थापन विवरण

Download: हाल सम्म यस प्रदेशमा समायोजन भई आएका कर्मचारी पदस्थापन विवरण