गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

पोखरा नेपाल

कोरोना भाइरस रोग (कोभिड-१९) संक्रमण रोकथामका लागि गण्डकी प्रदेशमा आवश्यक पर्ने सामग्रीहरु शिलबन्दि बोलपत्र आह्वान


| कोभिड-१९


कोरोना भाइरस रोग (कोभिड-१९) संक्रमण रोकथामका लागि गण्डकी प्रदेशमा आवश्यक पर्ने सामग्रीहरु शिलबन्दि बोलपत्र आह्वान