ocmcm logo
प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

यस प्रदेशमा समायोजन भई आएका नेपाल स्वास्थ्य सेवा स्टाफ नर्स ५, ६ र ७ औँ तहका कर्मचारीहरुको पदस्थापना विवरण

यस प्रदेशमा समायोजन भई आएका नेपाल स्वास्थ्य सेवा स्टाफ नर्स ५, ६ र ७ औँ तहका कर्मचारीहरुको पदस्थापना विवरणयस प्रदेशमा समायोजन भई आएका नेपाल स्वास्थ्य सेवा  स्टाफ नर्स ५, ६ र ७ औँ तहका कर्मचारीहरुको पदस्थापना विवरण

Download: यस प्रदेशमा समायोजन भई आएका नेपाल स्वास्थ्य सेवा स्टाफ नर्स ५, ६ र ७ औँ तहका कर्मचारीहरुको पदस्थापना विवरण