ocmcm logo
प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

यस प्रदेशमा समायोजन भई आएका नेपाल कृषि सेवा भेटेरिनरी र ला.पो.डे.डे. समूहका चौथो, पाँचौ र छैठौँ तहका कर्मचारीहरुको पदस्थापना विवरण

यस प्रदेशमा समायोजन भई आएका नेपाल कृषि सेवा भेटेरिनरी र ला.पो.डे.डे. समूहका चौथो, पाँचौ र छैठौँ तहका कर्मचारीहरुको पदस्थापना विवरणयस प्रदेशमा समायोजन भई आएका नेपाल कृषि सेवा भेटेरिनरी र ला.पो.डे.डे. समूहका चौथो, पाँचौ र छैठौँ तहका कर्मचारीहरुको पदस्थापना विवरण

Download: यस प्रदेशमा समायोजन भई आएका नेपाल कृषि सेवा भेटेरिनरी र ला.पो.डे.डे. समूहका चौथो, पाँचौ र छैठौँ तहका कर्मचारीहरुको पदस्थापना विवरण