ocmcm logo
प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

यस प्रदेशमा समायोजन भई आएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको पदस्थापन विवरण

यस प्रदेशमा समायोजन भई आएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको पदस्थापन विवरणयस प्रदेशमा समायोजन भई आएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको पदस्थापन विवरण

Download: यस प्रदेशमा समायोजन भई आएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको पदस्थापन विवरण