ocmcm logo
प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

हेलो मुख्यमन्त्री गुनासो व्यवस्थापन कार्यक्रम सम्बन्धमा