गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

पोखरा नेपाल

कोरोना रोग (COVID-19) को रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापन सम्वन्धी प्रदेश सरकारका विभिन्न कार्यहरु।


| कोभिड-१९


कोरोना रोग (COVID-19) को रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापन सम्वन्धी प्रदेश सरकारका विभिन्न कार्यहरु।

Download: कोरोना रोग (COVID-19) को रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापन सम्वन्धी प्रदेश सरकारका विभिन्न कार्यहरु।