गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

पोखरा नेपाल

मिति २०७६/१२/२२ गतेको कोरोना रोग (COVID-19) को रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनका सम्वन्धमा प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णयहरु


| कोभिड-१९


Download: मिति २०७६/१२/२२ गतेको कोरोना रोग (COVID-19) को रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनका सम्वन्धमा प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णयहरु