गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

पोखरा नेपाल

मिति २०७४।११।०८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णयहरुमिति २०७४।११।०८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयहरु

Download: मिति २०७४।११।०८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णयहरु