गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

पोखरा नेपाल

मिति २०७४।११।२० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णयहरुमिति २०७४।११।०८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा भएका विविध निर्णयहरु

Download: मिति २०७४।११।२० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णयहरु