गण्डकी प्रदेश का सचिवहरुको सूची

गण्डकी प्रदेश का सचिवहरुको सूची

गण्डकी प्रदेश का प्रमुख सचिव तथा सचिवहरुको विवरण

 

क्र.सं. नाम पद मन्त्रालय/कार्यालयको नाम सम्पर्क नम्बर
       
       
       
       
       
       
       
       
       
१०        
११        
१२