ocmcm logo
प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

श्री सबै जिसस कार्यालय (११ जिल्ला) र सबै स्थानीय तह (८५ वटा) गण्डकी प्रदेश। (मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना जिल्ला/स्थानीय तह समन्वय समिति गठन गर्ने सम्बन्धी)

श्री सबै जिसस कार्यालय (११ जिल्ला) र सबै स्थानीय तह (८५ वटा) गण्डकी प्रदेश। (मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना जिल्ला/स्थानीय तह समन्वय समिति गठन गर्ने सम्बन्धी)Download: श्री सबै जिसस कार्यालय (११ जिल्ला) र सबै स्थानीय तह (८५ वटा) गण्डकी प्रदेश। (मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना जिल्ला/स्थानीय तह समन्वय समिति गठन गर्ने सम्बन्धी)