ocmcm logo
प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

मिति २०७६/१२/२२ गतेको कोरोना रोग (COVID-19) को रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनका सम्वन्धमा प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णयहरु

मिति २०७६/१२/२२ गतेको कोरोना रोग (COVID-19) को रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनका सम्वन्धमा प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णयहरु

| कोभिड-१९Download: मिति २०७६/१२/२२ गतेको कोरोना रोग (COVID-19) को रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनका सम्वन्धमा प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णयहरु