ocmcm logo
प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

अवधारणापत्र छनौट भएका स्थानीय तहले पूर्ण प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना