सम्पर्क

प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल)

फोन: +९७७-०६१- ४६७६४८, ४६७६६४, ४६७६८३, ४६७८५१

फ्याक्सः +९७७-०६१- ४६७६६५

ईमेल: info@ocmcm.gandaki.gov.np