गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

पोखरा नेपाल

डिलबहादुर भुजेल
व्यक्तिगत विवरण
नाम डिलबहादुर भुजेल
पद नायब सुब्बा
मोवाइल 9856051047
ईमेल: bhujeld047@gmail.com