गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

पोखरा नेपाल

रविलाल पन्थ
व्यक्तिगत विवरण
नाम रविलाल पन्थ
पद प्रमुख सचिव
मोवाइल 9856004444
ईमेल: ocmcm.gandaki@gmail.com