गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

पोखरा नेपाल

रामप्रसाद आचार्य
व्यक्तिगत विवरण
नाम रामप्रसाद आचार्य
पद सचिव
मोवाइल 9841286903
ईमेल: rpacharya076@gmail.com