ocmcm logo
प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकाे कार्यजिम्मेवारीहरू

क्र.सं
कार्यजिम्मेवारीहरू
प्रदेशमन्त्रिपरिषद तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय सम्वन्धी कार्य गर्ने
प्रदेशभित्रको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने
प्रदेशसरकारको कार्यविभाजन तथा कार्यसञ्चालन गर्ने
प्रदेशसरकारको नीति तर्जुमा, स्वीकृति, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने
प्रदेशसरकारको कार्यसम्पादन नियमावली तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने
प्रदेशमन्त्रालयहरुको कार्यको समन्वय, सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा मुल्याङ्कन र नियन्त्रण गर्ने
प्रदेशमन्त्रिपरिषद्का निर्णयको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने
प्रदेशमन्त्रिपरिषदमा पेश हुने नियम र आदेशको तर्जुमा, स्वीकृति तथा प्रमाणीकरण गर्ने
प्रदेशभित्रकोराजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शान्ति सुव्यवस्था एवं प्रशासनिक गतिविधिहरुकोअद्यावधिक जानकारी र सम्बोधन गर्ने
१० मानवअधिकारकोसंरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने
११ सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासन सुधार गर्ने
१२ संवैधानिकनिकाय तथा आयोग, प्रदेश लोक सेवा आयोग र अन्य संघीय तथा प्रादेशिक आयोगसंगकोसम्पर्क र समन्वय गर्ने
१३ संघीयसरकारको स्वीकृति बमोजिम द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय स्तरमा भएका सन्धि, सम्झौता वासहमति कार्यान्वयन गर्ने
१४ प्रदेशप्रमुखको निर्देशन कार्यान्वयन र प्रतिवेदन बनाउने
१५ अन्तरप्रदेशपरिषद र संघ तथा अन्य प्रदेश र स्थानीय तहसंगको समन्वय र अन्तरसम्वन्ध
१६ प्रदेशस्तरकाआयोग तथा निकायहरुको गठन एवम् सञ्चालन र पदाधिकारीहरुको नियुक्ति एवम् सेवा, सुविधा सम्बन्धी नीति तथा कानूनको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने
१७ निर्वाचनकार्यमा सहयोग र समन्वय गर्ने
१८ प्रदेशस्तरीयमानव संशाधन विकास योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने
१९ प्रदेशनिजामती सेवा र अन्य प्रदेश सरकारी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी नीति, कानून तथामापदण्ड तर्जुमा एवम् कार्यान्वयन र अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने
२० प्रदेशस्तरकासरकारी निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण र व्यवस्थापन परीक्षणगर्ने
२१ प्रदेशस्तरीयतालीम नीति तथा मापदण्ड निर्धारण र स्तरीकरण तथा राष्ट्रिय र प्रदेशस्तरका तालिमकेन्द्रसँगको सम्पर्क एवं समन्वय गर्ने
२२ प्रदेशस्तरमासार्वजनिक सेवा वितरणको न्यूनतम मापदण्ड निर्धारणन र सेवाग्राही सन्तुष्टिसर्भेक्षण तथा सेवा प्रवाहको अनुगमन गर्ने
२३ गाउँपालिकार नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयको व्यवस्था सम्बन्धी कानून तर्जुमा गर्ने